Sound Normalizer 7.99.7

Sound Normalizer 7.99.7

Kanz Software – 8,1MB – Shareware – Windows
Sound Normalizer improves and regains a quality of Mp3 and Wav files. It is reached by the test and normalization of the level volume of Mp3 and Wav files. It contains batch processor and it allows to fulfill the batch test, batch normalization and batch converting of Mp3 and Wav files. The level of volume and normalization is represented graphically and in percentage. The wav normalization and test is fulfilled on a peak level (Peak Normalization). The mp3 normalization and test is fulfilled on an average level (RMS normalization). The mp3 normalization is fulfilled under standard Replay Gain. The Mp3 Normalizer allows to modify the volume of a scanned file directly without usage tags. The Sound Normalizer also allows editing ID3 tags (build-in Mp3 ID3 Tag Editor) with support for ID3v1 and ID3v2 tags, converting Wav to Mp3 files and Mp3 to Wav files (build-in Wav/Mp3 Converter) using Lame MP3 Encoder 3.97, listening Mp3 and Wav files using the build-in audio player. This Sound Normalizer is simple to use with fast and excellent quality results. It incorporates the latest Lame MP3 Encoder 3.97 encoding algorithms which generate crisp tantalizing quality audio. You can quickly set and manage the parameters for conversion with basic and alternative presets. Here are some key features of "Sound Normalizer": Advanced Wav Normalizer and Mp3 Normalizer; Batch processor for Mp3 and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bit) files; Batch normalizing for Mp3 and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bit) files; Batch converting for Mp3 and Wav files (PCM 8, 16, 24, 32 bit) files; Batch test for Mp3 and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bit) files; Converting Mp3 to Wav files using Lame MP3 Encoder 3.97; Converting Wav to Mp3 files using Lame MP3 Encoder 3.97; Resampling for Mp3 files; Support various encoder quality/speed modes; Extensive encoder options; Support ID3 v1 and v2 tag (Artist/Title/Genre and so on);

Tổng quan

Sound Normalizer là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Kanz Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Sound Normalizer là 7.99.7, phát hành vào ngày 27/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Sound Normalizer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,1MB.

Sound Normalizer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Sound Normalizer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Sound Normalizer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kanz Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại